Posts Tagged ‘Education’

februari 1st, 2019 · by John · Weblog NL

De vraag naar de zin van het leven van het leven wordt veel gesteld, maar zelden beantwoord. Waarschijnlijk zal er ook nooit een unaniem antwoord op kunnen worden gegeven. Alle mensen zijn namelijk verschillend, en zoveel mensen, zoveel zinnen. Maar waar de meesten onder ons het wel over eens zullen zijn, is dat het bij het bepalen van zingeving gaat om de doelen die je wilt bereiken. Sommigen onder ons zoeken zingeving in zichzelf, en richten zich op zelfontplooiing en het nastreven van geluk. Anderen vinden betekenis in het helpen van hun medemensen of aan het leveren van een bijdrage aan de maatschappij.

Als je jezelf doelen stelt, dan wil je die ook bereiken. En om dat te kunnen, moet je een idee hebben hoe dat moet worden gedaan. Je hebt met andere woorden kennis nodig. Kennis is immers het vermogen om informatie om te zetten in kwalitatief goede beslissingen. Scientia Potentia Est, ofwel Kennis is Macht. Met deze uitspraak maakte de Engelse filosoof Francis Bacon (1561-1626) al duidelijk dat kennis een van de belangrijkste dingen in ons leven is. Het hebben en delen van kennis legt de basis voor het verbeteren van je reputatie en het verkrijgen van invloed op jezelf en op anderen. Macht wordt in dit kader daarom vaak gedefinieerd als het vermogen om iets te (laten) doen zoals jij het wilt.

Als je jezelf doelen stelt, dan wil je die ook bereiken. Om dat te kunnen, moet je een idee hebben hoe dat moet worden gedaan. Je hebt dus kennis nodig.

Het leren van kennis

Helaas heeft Bacon maar gedeeltelijk gelijk. Met kennis zelf kun je namelijk niet veel doen. Het gaat niet om leren of het opdoen van kennis, maar om het toepassen van die kennis, om op basis daarvan lessen te leren. Dat geeft macht, en dat leidt tot resultaten.

De term gevalideerd leren (validated learning) komt uit de Lean Startup methodologie die is gericht op het snel succesvol maken van startende ondernemingen. De kern van de methode is snel te leren wat werkt en wat niet werkt. In plaats van met een uitgewerkt idee van je nieuwe product te komen, begin je daarom met een eenvoudig prototype. Daarmee test je of het in de smaak valt. Dat testen gebeurt bij de klant, die geeft feedback en helpt daarmee bij de doorontwikkeling van het product. Door het telkens weer toepassen van deze cirkel van bouwen-meten-leren, versnel je de innovatie en beperk je de kosten.

Dit proces is niet alleen van toepassing op startende ondernemingen, het kan ook worden gebruikt in je persoonlijk leven, voor het behalen van je persoonlijke doelen. Het biedt de mogelijkheid om extra snel te leren en inzicht te krijgen in wat voor jou werkt. Hoe kun je gevalideerd leren toepassen in je persoonlijk leven?

 

Wat is gevalideerd leren?

Gevalideerd leren in je persoonlijk leven kan worden gedefinieerd als het proces van het verkrijgen van een brok kennis, om dat onmiddellijk in de praktijk te brengen en het resultaat daarvan te meten, teneinde de effecten te valideren. Levert de verkregen kennis je iets op? Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet? Op basis van dat antwoord zoek je naar het volgende brok kennis om te testen. Je komt daarmee in een cyclus terecht van zich steeds verder uitbreidende bruikbare kennis. Het proces van gevalideerd leren bestaat aldus uit drie stappen:

 1. Verkrijg een brok kennis
 2. Implementeer die kennis onmiddellijk
 3. Meet het resultaat, en valideer wat je hebt geleerd

Wat zeiden de wijzen?

In zijn Ideeënleer stelt Plato (427-347 BCE) dat onze ziel voor de geboorte in de Ideeënwereld was, en daar volmaakte kennis heeft opgedaan. Bij onze geboorte vergeten we die kennis weliswaar, maar hij zit nog steeds ergens diep in ons, en kan dus weer naar boven worden gehaald. Volgens Plato is onze kennis dus niet gebaseerd op ervaring. Zijn leerling Aristoteles (384-322 BCE) stel echter, dat kennis niet moet worden gezocht in een transcendente wereld, maar in de fenomenologische wereld, de wereld zoals die zich aan ons voordoet. Kennis komt volgens Aristoteles voort uit waarneming, ervaring dus.

René Descartes (1596-1650) hanteert een radicale methodologische twijfel waarin hij alles verwerpt als onzeker. Vandaaruit zoekt hij weer naar zekerheden, dat wil zeggen kennis. Zijn eerste en meest beroemde zekerheid is: ik denk dus ik ben. Hieruit leidt hij verdere kennis over de wereld af. Voor hem is het verstand (ratio) de uiteindelijke bron van onze kennis. Tegenover het rationalisme van Descartes staat het empirisme. Dat stelt dat al onze kennis afkomstig is uit zintuiglijke ervaring. De meest radicale vertegenwoordiger daarvan is David Hume (1711-1776). Hij zegt dat we zaken als oorzakelijkheid, persoonsidentiteit of God niet kunnen waarnemen, en dus ook niet zeker kunnen weten.

In de geschiedenis van het denken kunnen we twee stromingen onderscheiden. Enerzijds vinden Plato en Descartes dat we alle kennis kunnen opdoen door er goed over na te denken. Aan de andere kant stellen Aristoteles en Hume dat we kennis opdoen door de werkelijkheid zelf waar te nemen. Een synthese tussen deze respectievelijk rationalistische en empirische methoden vindt zijn weerslag in de wetenschappelijke methode.

De wetenschappelijk methode gaat uit van een probleem. Op basis van daarover na te denken wordt een voorlopige oplossing geformuleerd. Deze hypothese wordt getoetst aan de werkelijkheid, en kan aldus worden gefalsificeerd of geverifieerd. Falsificatie betekent dat de hypothese wordt verworpen, verificatie houdt in dat de volgende stap naar verdere theorievorming of praktische toepassing kan worden gedaan. Gevalideerd leren is een variant op de wetenschappelijke methode, waarin een brok kennis (hypothese) wordt geïmplementeerd (getoetst) en een volgende stap bepaald (validatie).

De wetenschappelijk methode begint me een probleem. Op basis van daarover nadenken wordt een oplossing geformuleerd. Deze wordt getoetst, en kan aldus worden gefalsificeerd of geverifieerd.

1.    Verkrijgen van kennis

Een brok kennis is een logisch consistente kenniseenheid die gemakkelijk in praktijk te brengen is, goed is te herzien en gemakkelijk te onthouden. Door grote stukken kennis in kleinere brokken op te delen, kun je beetje bij beetje de voor jou noodzakelijke kennis opbouwen. Er zijn veel manieren waarop je brokken kennis kunt verwerven. Je kunt bijvoorbeeld luisteren naar lezingen, boeken lezen of workshops bezoeken. Ook kun je kennis vergaren door te observeren, onderzoek te doen of gebruik maken van je creativiteit.

2.    Implementeren van kennis

Heb je een brok kennis verworven, dat moet je dat zo snel mogelijk toetsen aan de realiteit. Is de kennis betrouwbaar? Kun je er iets mee doen? Voor de beantwoording van deze vragen is het noodzakelijk de kennis te verwerken. Dat doe je door die te verbinden met wat je al weet, bijvoorbeeld door zelfreflectie, een discussie met anderen of analyseren hoe de kennis kan worden gebruikt. De centrale vraag is dus, hoe kun je kennis het beste in de praktijk brengen?

Tot nu toe, heb je alleen nog maar kennis opgedaan. Je moet een stap verder gaan om die kennis in macht om te zetten. Dat doe je door het brok kennis te implementeren, het resultaat daarvan meten en bepalen waar die nieuwe kennis je naartoe leidt. Als het implementeren niet leidt tot een verandering in je persoonlijk gedrag, hetzij in je woorden, gedachten of acties, dan heb je niets nieuws geleerd.

Je kunt je gedrag alleen veranderen op basis van gevalideerd leren. Eerst ga je dus bepalen of, en op welke wijze, het nieuwe brok kennis nuttig is. Dat doe je door experimenten uit te voeren. Probeer bijvoorbeeld op een andere wijze naar dingen te kijken of ga bepaalde dingen zaken doen, of juist laten. Meten is weten, dus in alle gevallen bepaal je wat de resultaten van het experiment, en dus van je gewijzigd gedrag zijn. Dat kun je doen door feedback te vragen.

Als het toepassen van kennis niet leidt tot een verandering in je persoonlijk gedrag, in woorden, gedachten of acties, dan heb je niets nieuws geleerd.

Tot nu toe kan mijn betoog abstract overkomen. Laat ik daarom enkele concrete voorbeelden geven om te laten zien hoe leren en implementeren kan plaatsvinden in de praktijk.

 • Je leest een artikel over hoe je het beste de paragrafen in een blog kunt maken (kennis), je past het toe in je volgende blog (implementatie) en je meet het resultaat door naar het aantal views te kijken (valideren).
 • Je bezoekt een beurs waar een nieuw dieet wordt gepresenteerd dat je helpt om gewicht te verliezen (kennis), je probeert het uit (implementatie) en na zeven dagen zie je het resultaat op de weegschaal (valideren).

3.    Valideren van kennis

Na verkrijgen en implementeren volgt het valideren van kennis. Daarin bepaal je of het toepassen van de nieuw verkregen kennis voor jou persoonlijk werkt. Vaak zal dat niet zo zijn, waardoor je weer terug moet gaan naar oude gedragspatronen of andere dingen uitproberen. Het constateren dat dingen niet werken, is overigens ook een vorm van leren is. Ook een mislukt experiment is waardevol. Je weet nu immers wat in ieder geval niet werkt, en dat brengt je een stap dichter bij een werkende oplossing.

Om te weten of de nieuwe kennis werkt, moet je de resultaten van je experiment meten. Op basis bepaal je wat te doen: doorgaan met de nieuw gevonden kennis, of naar een andere oplossing zoeken. Feedback is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

 • Interne feedback komt van binnen uit en vloeit voort uit zelfreflectie. Dit lijkt moeilijk te meten, maar je zou kunnen denken aan een geluks-index, je competentieniveau of het feit dat je al dan niet dichter bij het behalen van je persoonlijke doelstellingen komt.
 • Externe feedback komt van uit je omgeving, van bijvoorbeeld je familie, vrienden of collega’s. In vele gevallen zullen zij je willen steunen om je in staat stellen je doelstellingen te bereiken.

Feedback kan zowel kwalitatief als kwantitatief zijn. In alle gevallen moet het kunnen aantonen of je vooruitgang hebt geboekt door de kennis te implementeren. Pas overigens op met kwalitatieve feedback. Als die negatief is, kun je er vaak op vertrouwen, mensen zijn namelijk geneigd om je positief te waarderen. We zijn allemaal aardig voor elkaar. Als de feedback dan toch negatief is, dan is er echt wat aan de hand. Positieve kwalitatieve feedback kan ook voortvloeien uit de onze neiging om aardig te zijn, en die is dan juist niet betrouwbaar. Probeer daarom altijd ook objectieve kwantitatieve resultaten te krijgen.

Constateren dat dingen niet werken is ook leren. Een mislukt experiment is waardevol, want je weet nu wat niet werkt, en dat brengt je een stap dichter bij een oplossing.

Na elk experiment ga je de resultaten meten en beoordelen wat er mee te doen. Dat is de definitie van valideren. Om dat goed te doen, ga je voor elk experiment bij je zelf te rade, en stel je jezelf de volgende vragen.

 • Wat kan ik doen met de nieuwe kennis?
 • Wat weet ik nu, wat ik niet eerder wist?
 • Wat is de beste manier om die kennis toe te passen?
 • Wat ging goed in de implementatie, en wat ging niet als verwacht?
 • Wat is het volgende dat ik moet leren?

Op basis van de antwoorden die je jezelf hebt gegeven, neem je drie beslissingen, waaraan je je moet houden. Welke beslissingen dat zijn ligt besloten in het antwoord op de volgende drie vragen.

 • Welke nieuwe dingen ga ik doen op basis van de nieuwe verworven kennis?
 • Waarmee stop ik op basis van de nieuwe verworven kennis?
 • Wat zal ik blijven doen op basis van de opgedane nieuwe kennis?

De cyclus van verkrijgen, implementeren en valideren van kennis hoeft niet lang te duren. Het gaat om het zo snel mogelijk toepassen van verworven kennis, om vervolgens het effect te meten en te analyseren of de verandering voor je werkt. Dat bepaalt wat je in de toekomst gaat doen. Ik wil daarvoor terugkomen op de eerder gegeven voorbeelden.

 •  Het aantal views op je blog met de nieuwe indeling voor paragrafen is significant hoger dan normaal. Je besluit dus om de nieuwe methode te blijven hanteren. Of je vertrouwt het niet helemaal en herhaalt het experiment enkele malen.
 • Er was resultaat op de weegschaal te zien, maar dat was niet conform verwachting. Je gewicht is zelfs toegenomen. Je concludeert dat het dieet niet werkt, in ieder geval niet voor jou.

Als je de methode van gevalideerd leren consequent toepast kun je veel leren, over jezelf, over de wereld en wat wellicht het belangrijkste is, over hoe je sneller en effectiever dichter bij het behalen van je persoonlijke doelstellingen komt. Blijf daarom gevalideerd leren. Je weet nu hoe het moet.

John Greijmans

Rotterdam, Februari 2019

juni 29th, 2018 · by John · Weblog NL

Vergeleken met nog geen twintig jaar geleden is ons werk er heel anders uit gaan zien. Velen hebben bijvoorbeeld geen vaste werkplek meer. Daarnaast zijn we letterlijk 24/7 te bereiken, via diverse kanalen. Dit is zo snel gegaan dat we zijn vergeten ons aan te passen aan deze veranderde en veranderende wereld. Onze “werk-privé-balans” is niet meer in evenwicht. Wat zijn de feiten?

Dankzij nieuwe technologieën en voortschrijdende globalisering zijn we niet meer gebonden aan een negen-tot-vijf werkpatroon. De term “werk-privé-balans” is dan ook een drogredenering. Er is maar één ding wat telt en dat is jouw persoonlijke leven. Dat leven omvat meer dan je werk en de term privé dekt die lading niet. Het omvat niet alleen je gezin, maar bijvoorbeeld ook je vrienden en hobby’s; kortom alles wat belangrijk is in je leven. Dus ook je werk, al was het alleen maar om in je levensonderhoud te voorzien. Dat “gehele leven” moeten we zien te managen. Hoe doen we dat?

1. Maak bewuste en weloverwogen keuzes

Als je beslissingen maakt over wat je op een bepaalde dag gaat doen, neem dan alle relevante aspecten van je leven in de overwegingen mee. Gebruik maar één agenda met daarin zowel je zakelijke als je andere, niet noodzakelijkerwijs werk gerelateerde afspraken. Daardoor houd je het overzicht en kun je weloverwogen keuzes maken over wat je wanneer prioriteit geeft.

2. Maak wekelijks een plan  

Ons werk is flexibel geworden en dat betekent dat we niet per se al onze zakelijke activiteiten binnen het tijdsbestek van negen tot vijf moeten afronden, om daarna aan de andere belangrijke zaken in je leven te denken. Maak daarom aan het begin van elke week een overzicht van de activiteiten die je die week moet of wilt doen. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn, zaken die je moet kopen, een offerte die je moet uitbrengen of een uur naar de sportschool. Met dit overzicht kun je dan plannen wat je die week wanneer gaat doen. En ja, als je teveel op je bord hebt genomen zul je prioriteiten moeten stellen. Vraag je dan bij elke activiteit af of deze belangrijk en urgent is.

3. Erken dat iedere week verschillend is

De ene week kom je terug van een zakenreis en de andere week ben je scheidsrechter bij een voetbalwedstrijd van je dochter. Daarnaast heb je taken die maar één keer voor komen en andere activiteiten moet je met enige regelmaat uitvoeren. Zorg daarom dat je voldoende tijd overhoudt voor de eenmalige taken, en dat je niet verdrinkt in de waan van de week.

4. Vier je successen

Hoe goed je ook plant, er zullen zich altijd onverwachte dingen voordoen in je leven. Leuke en minder leuke. Het zal dan ook voorkomen dat je de ene week met gemak al je taken afrondt, en de week daaropvolgend helemaal niet. That’s life! Naar perfectie moet je streven, maar je zult het nooit bereiken. Een beetje vooruitgang is nog altijd beter dan stilstand. Wees blij met wat je in een bepaalde week hebt gedaan, en zie uit naar de volgende week waarin je wellicht meer kunt doen.

John Greijmans

maart 21st, 2014 · by John · Weblog NL

In een eerdere blog over management en filosofie (augustus 2013) schreef ik dat de denkbeelden van het existentialisme nauw aansluiten bij hoe managers zouden moeten handelen. Ik behandelde dat thema aan de hand van de denkbeelden van vier grote existentialistische denkers. In deze blog geef ik een meer algemene beschrijving van, hoe de existentialistische filosofie de intellectuele basis vormt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor de meeste existentialistische filosofen zijn er vier grote problemen: dood, eenzaamheid, verantwoordelijkheid en betekenis. Meestal ligt de focus op het individu, maar existentialistische uitgangspunten kunnen ook op organisaties en de maatschappij als geheel worden toegepast.

Dood

Als een mens gaat nadenken over de dood, wordt hij zich bewust van het existentieel probleem. Leven en dood zijn onverbrekelijk verbonden. Het bestaan van elk individu is breekbaar en daarom kostbaar. De realisatie dat de dood onvermijdelijk is, leidt ertoe dat een persoon een meer authentiek leven gaat leiden. Een leven dat in overeenstemming is met de waarden en prioriteiten in het leven van die ene mens.

Ook organisaties en ondernemingen houden op te bestaan. Management wordt zich daarvan bewust, wat zich uit in bewegingen als Maatschappelijk Verwantwoord Ondernemen en boeken als Built to Last van Jim Collins.

Eenzaamheid

Het besef dat leven en dood onlosmakelijk verbonden zijn leidt tot het paradoxale inzicht dat, hoewel een ieder een plaats in de gemeenschap heeft, hij in wezen toch alleen is. Persoonlijk ontwikkeling geschiedt door het in contact en dialoog treden met anderen: het “ik” heeft het “jou” nodig om echt tot “ik” te worden. Toch blijft er een onoverbrugbare kloof tussen het ik-en-de-ander. Ook al is er iemand die je hand vasthoudt, dood gaan doe je alleen.

Het besef van de onontkoombaarheid van deze existentiële eenzaamheid lijkt een pessimistisch wereldbeeld. Anderzijds wijst het ook op het fundamenteel individuele karakter van elke persoon: het betreft zijn aard en zijn talenten, met andere woorden zijn potentieel om te groeien tot wat hij is.

Op organisatorisch niveau ontstaan hier een conflict. Veel organisaties stellen “team spirit” centraal om gezamenlijk tot een beter functioneren van de organisatie te komen. Hoe om te gaan met een toenemend individualisme is daarom een van de grote managementproblemen.

Verantwoordelijkheid

Voor een existentialist is er een verschil tussen individualisering, het realiseren van het potentieel van het individu en individualisme, het centraal stellen van het individu los van zijn maatschappelijke context. Een authentiek individu is op zich niet tegen normen, maar verhoudt zich wel kritisch tot sociale, organisatorische of religieuze voorschriften. Deze houding leidt tot het besef dat een mens nooit zijn individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappelijke, natuurlijke of zelfs spirituele wereld kan ontlopen.

In tijden van globalisering, vraagt het samenbrengen van mensen met een verschillende sociale, etnische, culturele en religieuze afkomst, om een kritische houding ten aanzien van zowel de eigen, als voor respect en tolerantie voor mensen met een andere achtergrond.

Zowel in de maatschappij als in afzonderlijke organisaties zien we in toenemende mate dat ethisch en moreel gedrag wordt afgedwongen door codes of conduct en corporate value statements. Ook hier een conflict met het existentialisme, dat er vanuit gaat dat persoonlijke ethische groei, alleen kan gebeuren als een individu keuzes kan maken die de bestaande culturele normen overstijgen.

Betekenis

Voor een existentialist is betekenis verbonden met het doel of reden van het leven. De centrale vraag is dus: wat is een goed leven? Een eenvoudig antwoord daarop is niet te geven. Betekenis varieert tussen culturen en ontwikkelt zich tijdens het leven van een individu. Jongeren (tussen 17 en 25 jaar) zijn vaak gericht op carrière, acceptatie door anderen en eindeloze doelen voor een oneindige toekomst. Inderdaad sterk gelijkend op de bedrijfscultuur van veel organisaties. Ouderen verkrijgen betekenis uit persoonlijke integriteit, rust en vrede in de wereld en de overdracht aan toekomstige generaties. Inderdaad maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Conclusie

Het existentialisme is geïnteresseerd in het helpen van anderen om een authentiek en verantwoordelijk leven te leiden. De term existentialisme wordt weliswaar niet veel meer gebruikt, maar veel van de ideeën en middelen zijn tegenwoordig terug te vinden in buzz words als authentiek leiderschap, dialoog, coaching en value based management.

In onze tijd, wordt het begrip maatschappelijk ondernemen vaak gebruikt als public relations instrument om aandeelhouderswaarde te creëren. Het existentialisme helpt ons echter het fundament te leggen voor een meer humane basis voor persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

John Greijmans

 

oktober 17th, 2013 · by John · Weblog NL

Het NRC van 16 Oktober schrijft dat in 2020, de war for talent zal losbarsten. Er zal dan een TEKORT aan arbeidskrachten, in het bijzonder van kenniswerkers zijn. De beroepsbevolking krimpt de komende tien jaar nauwelijks. De stijgende pensioenleeftijd en de vaker werkende groep 55-64-jarigen vangen de vergrijzing op. Het aantal banen neemt niet toe, maar er ontstaat zowel een tekort aan hoogopgeleiden als een grote groep werkzoekenden zonder juiste competenties.

De behoefte aan hoogopgeleiden groeit doordat werk specialistischer wordt. Daarnaast zal er vraag zijn naar ‘plekgebonden’ werk, zoals tuinmannen, loodgieters, schoonmakers, verpleegkundigen en andere dienstverlenende beroepen die niet te automatiseren zijn. De middengroepen vallen tussen de wal en het schip. Mensen met vmbo, lagere mbo of havo, maar ook de ‘gemiddeld goede professional’ worden overbodig als zij over vijf of tien jaar nog precies hetzelfde doen of weten.

Daarom hier enkele tips om te zorgen dat je aan de goede kant van de oorlog om het talent eindigt.

Word schaars
Nederland heeft het hoogste aantal hoogopgeleiden in Europa; 38% van de 25-tot-34-jarigen heeft een hbo- of wo-diploma. Een hoge opleiding is gemeengoed en alles wat doorsnee is, is niet interessant. Behalve als je kennis of vaardigheden hebt die schaars zijn.

Ontwikkel jezelf
Kenniswerkers onderscheiden zich met innovatieve vaardigheden. Kennis heeft een steeds kortere levenscyclus, en dus gaat het om veranderend vermogen. De wil om te blijven ontwikkelen, is het beste wapen op de arbeidsmarkt.

Snap jezelf
Als je begint met een studie is de vraag er. Tegen de tijd dat je klaar bent, is de vraag verdampt. Het codewoord voor de arbeidsmarkt is talent. Snappen wie je bent en waar je talent ligt, is in een veranderende wereld belangrijker dan het volgen van de juiste opleiding.

Word géén manager
De keus is om of jezelf ontwikkelen tot kenniswerker of met je handen gaan werken. Manager worden is een slechte keuze. Door de hoge werkloosheid zijn er minder mensen om leiding aan te geven en organisaties worden alleen maar platter. Er wordt gewerkt in zelfsturende teams en in projectgroepen waar werknemers wisselende rollen hebben.

Wel is er een behoefte aan leiders die zowel functioneel kunnen leidinggeven als het team of een organisatie kunnen inspireren. De tijd dat je kunt imponeren met cijfers en statistieken is voorbij. Het gaat om empathische vaardigheden en om een persoonlijke relatie opbouwen met medewerkers. Dat zijn feminiene eigenschappen! Volop kansen voor talentvolle vrouwen dus!

John Greijmans

 

mei 31st, 2013 · by John · Weblog NL

De laatste jaren wordt meer en meer gesproken over begrippen als de lerende onderneming of de lerende maatschappij. Maar wat houden deze begrippen in en helpt een leven lang leren inderdaad om tot een betere onderneming of maatschappij te komen?

Plato schreef er al over in de Politeia, naar school gaan we al heel erg lang. Maar als over een leven lang leren wordt gesproken, wordt daarmee vooral het onderwijs aan volwassenen bedoeld. En dan niet als luxe omdat je toch wat om handen moet hebben, maar als pure noodzaak om te kunnen blijven functioneren in een alsmaar veranderende samenleving.

De gedachte achter het leven lang leren is door de Amerikaanse filosoof John Dewey in drie thema’s samengevat:

 • Onderwijs voor volwassenen slaat niet op de leeftijd van de studenten. De term slaat op het concept dat leren, net als het leven zelf pas eindigt met de volwassenheid. Voor degenen die geloven in het hiernamaals is het dus eeuwigdurend.
 • Onderwijs voor volwassenen is geen beroepsonderwijs, en hoort dat ook niet te zijn. Volwassenenonderwijs begint waar het beroepsonderwijs eindigt. Het doel is namelijk om betekenis te leren geven aan het leven, niet om op te leiden voor een specifiek beroep.
 • Onderwijs aan jongeren (net als het beroepsonderwijs) is vaak gebaseerd op een voorgeschreven curriculum. In volwassenenonderwijs staan de behoefte, interesses en al aanwezige kennis en ervaring van de student centraal. De mens in zijn groei naar volwassenheid is dus het uitgangspunt van een leven lang leren.

Ondanks het feit dat Dewey tot de school van het Pragmatisme hoorde, doen deze uitgangspunten wel heel erg idealistisch aan. Zeker als we dat vergelijken met de roep dat het onderwijs moet zijn gericht op het verkrijgen van vaardigheden om een bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. Een roep die vanuit het bedrijfsleven, maar vooral vanuit de politiek wordt gehoord.

Vaardigheden zijn van belang. Zonder vaardigheden kan geen beroep worden uitgeoefend en komt er dus geen brood op de plank. Er is dus een economische gedreven noodzaak voor goed beroepsonderwijs. Een mens is echter meer dan de som van zijn vaardigheden. En zelfs zijn beroep doet hij maar een beperkt deel van zijn dag, week, jaar en leven

De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow wees er in de vijftiger jaren van de vorige eeuw op dat ieder mens een “behoeftenhiërarchie” doorloopt. Hij voldoet eerst aan zijn basisbehoeften (brood op de plank), maar uiteindelijk gaat hij toch streven naar zelfactualisatie en wordt daarmee tot een volledig mens.

Er is dus meer in het leven dan economische noodzaak. En dat “meer” is geen vaardigheid. Het is kennis en wijsheid die ontdekt moet worden, een heel leven lang. Mensen die continu werken aan het zichzelf verbeteren leiden ook tot een betere samenleving.

John Greijmans

mei 15th, 2013 · by John · Weblog NL

Resultaten verbeteren

De kwaliteitscirkel van Deming is ontworpen om kwaliteit te managen en doelstellingen te bereiken.De cirkel beschrijft vier activiteiten die op verbeteringen in alle organisaties van toepassing zijn. Het cyclische karakter garandeert dat de verbetering continu onder de aandacht is. Als je je doel hebt gehaald, ga je over tot de volgende verbetering. De vier activiteiten in de cirkel zijn:

 • PLAN: Stel je een concreet doel, en maak een plan om bepaalde activiteiten te verbeteren.
 • DO: Voer het plan uit.
 • CHECK: Meet de bereikte resultaten en toets die aan de doelstellingen.
 • ACT: Pas het plan, de doelstellingen of de acties aan, als de bereikte resultaten daartoe aanleiding geven.

Elke medewerker is met behulp van de PDCA methode in staat om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. De handelingen van de medewerker zijn een deelproces van een “hoger” proces, en management past PDCA toe op dat hogere niveau.

Ik moest aan de kwaliteitscirkel denken bij het lezen van een artikel van Juliette Vasterman in het NRC van 6 mei 2013. Een zwarte school in de Haagse Schilderswijk had dit jaar het predicaat excellent gekregen. Vasterman stelt en beantwoordt vervolgens de vraag: hoe krijgt de school dit voor elkaar? Ik vat hier haar antwoord samen aan de hand van het PDCA model.

 Plan & Do

De directie van de school volgt lezingen en workshops over management en leest boeken van onder andere Stephen Covey. Mede op basis daarvan zijn zestien uitgangspunten geformuleerd, ingelijst en aan de muur gehangen. Er staat onder meer: “Ieder persoon op de Van Ostadeschool gaat voor het hoogst haalbare vervolgonderwijs, ontwikkelt zich en jaagt zijn dromen na, heeft hoge verwachtingen van zichzelf en zijn omgeving”. Bij deze visie horen doelen. Bij die doelen horen weer activiteiten en die zijn vastgelegd in het Schooljaarplan.

Check & Act

Het is hard werken voor de leerkrachten: de inhoud van lessen aanpassen, doelen formuleren en plannen schrijven. In de groepsplannen staat bijvoorbeeld wat de leerkracht de sterke, gemiddelde en zwakkere leerlingen gaat bieden om de doelen te bereiken. De uitvoering van de doelen gaat niet zomaar. Teamleiders en procesmanagers controleren de uitkomst. En om de doelen te halen, is extra expertise en kennis nodig: de 43 leerkrachten krijgen regelmatig bijscholing.

Het resultaat wordt voortdurend beoordeeld en gemeten. In de lokalen hangen grafieken en staafdiagrammen waarop leerlingen kunnen zien of de beoogde klassendoelen zijn gehaald. Kinderen gaan elkaar daardoor helpen om zowel het gezamenlijke, als het daarvan afgeleide persoonlijke doel te bereiken.

Conclusie

De resultaten van de school zijn bovengemiddeld. De gemiddelde Citoscore is dit jaar 533,9. Landelijk is de score 534,7. De Van Ostadeschool zit daar dus 0,8 punten onder. Voor een zwarte school is dat een goede uitkomst. Zeker gezien het feit dat 62 procent van de ouders geen of alleen basisonderwijs heeft gevolgd. Het predikaat excellent is dus zeker verdiend!

Kwaliteitsmanagement en business excellence zoals beschreven in de managementboeken, blijkt dus ook op school haar vruchten af te werpen.

John Greijmans

april 7th, 2013 · by John · Weblog NL

Eind jaren zeventig bracht de Engelse rockband Pink Floyd het album The Wall uit. Het nummer Another Brick in the Wall van deze elpee (de voorganger van de CD) bevatte the volgende tekst:

We don’t need no education

We don’t need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teacher, leave them kids alone

Ik moest aan deze tekst denken toen ik een artikel over education permanent las. Deze Franse term werd in de jaren zeventig (de glorietijd van Pink Floyd) veel gebruikt, maar tegenwoordig spreken we eerder over permanente educatie of in het onvermijdelijke Engels: continuing education.

Education Permanente is een verzamelbegrip dat verwijst naar de diverse opleidingsvormen buiten het reguliere dagonderwijs. Deze vorm van onderwijs kan worden gevolgd uit interesse om additionele kennis en ervaringen op te doen, om benodigde diploma’s en papieren te krijgen of om zogenaamde PE-punten (juist ja permanente educatie) te verkrijgen.

De opleidingen in het kader van permanente educatie vinden plaats in de vorm van workshops, seminars, thuis studie gecombineerd met online lessen en training-on-the-job. Het tijdsbeslag kan variëren van een dagdeel tot maanden van studie.

Sommige vormen van continuing education zijn verplicht. Artsen en advocaten moeten zich bijvoorbeeld blijvend bijscholen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Op deze wijze kunnen ze een kwalitatief hoge dienstverlening blijven leveren aan respectievelijk hun patiënten en cliënten. Maar ook als het niet wettelijk verplicht is zorgen professionele dienstverleners er voor om bij te blijven. Als zij het niet doen, doet hun concurrentie het wel en raken ze hun business kwijt.

Ook bedrijven investeren veel geld om de kennis van hun medewerkers om het benodigde peil te houden en soms zelfs radicaal te vernieuwen. Dit soort trainingen vindt plaats zowel binnen als buiten kantooruren. In het laatste geval wordt dus van de medewerker verwacht dat hij er eigen tijd in stopt, omdat zij er ook profijt van zal hebben.

Om drie redenen had Pink Floyd dus ongelijk.

 • Opleiding is, ook als het diploma of de bul al binnen, een wettelijke verplichting.
 • Opleiding is nodig om in business te blijven, want de concurrentie ligt altijd op de loer.
 • Opleiding is nodig om een bedrijf draaiende te houden, bijvoorbeeld als gevolg van een nieuwe technologie.

 

John Greijmans