Posts Tagged ‘Management Consultants’

februari 13th, 2014 · by John · Weblog NL

De toekomst voorspellen is moeilijk, maar met de toekomst realiseren kun je vandaag al beginnen. Dit is een spreekwoordelijke “waarheid als een koe”, maar een die voor veel managers wordt vergeten. Toch is het de taak van elke leider om uit te vinden waar de wereld naar toe gaat, en om zijn organisatie daarop voor te bereiden.

Vernieuwen maakt een ondernemer succesvol

Innovatie creëert de mogelijkheid je te onderscheiden van je concurrent en is daardoor een bron van groei. Of het nu gaat om het toepassen van nieuwe technologieën, een business opportunity of een effectievere manier van werken, iedere succesvolle innovatie start met een nieuw idee om de huidige manier van werken radicaal te veranderen en daarmee waarde te creëren voor de belanghebbenden.

Wat is het belangrijkste kapitaal van een ondernemer? Dat is niet geld! Het is de vaardigheid om nieuwe dingen te realiseren, daarmee de concurrentie voor te blijven en daardoor ook in financiële zin waarde te creëren. Succesvolle ondernemers zijn geen kapitalisten, het zijn opportunisten. Zij zien de kans die anderen niet zien, én weten die ook te realiseren.

En dan zijn ze succesvol, en dan….

Helaas duurt niets zo kort als succes. Als de innoverende onderneming succesvol is verandert er iets in de genen van de ondernemende managers. Innovatie is misschien nog altijd het buzz woord, maar in de praktijk ligt de nadruk op het zo efficiënt mogelijk leveren van het product of de dienst. Zelfs als de hele wereld aan het veranderen is, blijft onze niet meer zo ondernemende ondernemer hangen aan het zo efficiënt mogelijk maken van zijn verouderde business model. Vaak net zo lang tot het te laat is.

Realiseer de toekomst

Een business model dat je gisteren nog succesvol maakte, kan je morgen een faillissement bezorgen. Innoveren moet je niet doen, je moet het blijven doen. 

Efficiënter werken en geld verdienen blijft daarbij uiteraard van belang. Een onderneming die zijn geplande omzetgroei en zijn financiële doelstellingen niet haalt, zal het ook niet lang volhouden. Geld blijft belangrijk. Maar wil je de concurrentie voorblijven dan zul je nieuwe ideeën moeten blijven bedenken en uitvoeren. De toekomst voorspellen blijft lastig, maar als je morgen behandelt als vandaag dan ben je in ieder geval bezig de toekomst te realiseren.

 John Greijmans

oktober 17th, 2013 · by John · Weblog NL

Het NRC van 16 Oktober schrijft dat in 2020, de war for talent zal losbarsten. Er zal dan een TEKORT aan arbeidskrachten, in het bijzonder van kenniswerkers zijn. De beroepsbevolking krimpt de komende tien jaar nauwelijks. De stijgende pensioenleeftijd en de vaker werkende groep 55-64-jarigen vangen de vergrijzing op. Het aantal banen neemt niet toe, maar er ontstaat zowel een tekort aan hoogopgeleiden als een grote groep werkzoekenden zonder juiste competenties.

De behoefte aan hoogopgeleiden groeit doordat werk specialistischer wordt. Daarnaast zal er vraag zijn naar ‘plekgebonden’ werk, zoals tuinmannen, loodgieters, schoonmakers, verpleegkundigen en andere dienstverlenende beroepen die niet te automatiseren zijn. De middengroepen vallen tussen de wal en het schip. Mensen met vmbo, lagere mbo of havo, maar ook de ‘gemiddeld goede professional’ worden overbodig als zij over vijf of tien jaar nog precies hetzelfde doen of weten.

Daarom hier enkele tips om te zorgen dat je aan de goede kant van de oorlog om het talent eindigt.

Word schaars
Nederland heeft het hoogste aantal hoogopgeleiden in Europa; 38% van de 25-tot-34-jarigen heeft een hbo- of wo-diploma. Een hoge opleiding is gemeengoed en alles wat doorsnee is, is niet interessant. Behalve als je kennis of vaardigheden hebt die schaars zijn.

Ontwikkel jezelf
Kenniswerkers onderscheiden zich met innovatieve vaardigheden. Kennis heeft een steeds kortere levenscyclus, en dus gaat het om veranderend vermogen. De wil om te blijven ontwikkelen, is het beste wapen op de arbeidsmarkt.

Snap jezelf
Als je begint met een studie is de vraag er. Tegen de tijd dat je klaar bent, is de vraag verdampt. Het codewoord voor de arbeidsmarkt is talent. Snappen wie je bent en waar je talent ligt, is in een veranderende wereld belangrijker dan het volgen van de juiste opleiding.

Word géén manager
De keus is om of jezelf ontwikkelen tot kenniswerker of met je handen gaan werken. Manager worden is een slechte keuze. Door de hoge werkloosheid zijn er minder mensen om leiding aan te geven en organisaties worden alleen maar platter. Er wordt gewerkt in zelfsturende teams en in projectgroepen waar werknemers wisselende rollen hebben.

Wel is er een behoefte aan leiders die zowel functioneel kunnen leidinggeven als het team of een organisatie kunnen inspireren. De tijd dat je kunt imponeren met cijfers en statistieken is voorbij. Het gaat om empathische vaardigheden en om een persoonlijke relatie opbouwen met medewerkers. Dat zijn feminiene eigenschappen! Volop kansen voor talentvolle vrouwen dus!

John Greijmans

 

oktober 9th, 2013 · by John · Weblog NL

Computerkracht, zonder dat je hoeft te investeren in dure apparatuur. Dat is wat de Cloud biedt. Een no-brainer en maar beginnen dus? Nee, niet helemaal. Er zijn niet namelijk niet alleen voordelen, er zijn ook risico’s. En risico’s moeten worden beheerst. In het kader van deze weblog moet ik volstaan met enkele voorbeelden en een algemene conclusie.

Privacy van klanten en werknemers
Het recht op privacy en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geldt zowel off- als online. In Nederland is dat vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een onderneming hoort, volgens die wet, controle te hebben over de data en de wereldwijde verplaatsing van die data. Vraag je daarom altijd af of het wenselijk en nodig is om (alle) persoon gerelateerde data online op te slaan.

Verlies en misbruik van gegevens?
De beveiliging van smartphones, laptops, webbrowsers en web-applicaties moet vanuit de techniek en, voor wat betreft het residuele risico via verzekeringen worden afgedekt. Een veel gehanteerde techniek is encryptie: het versleutelen van alle gegevens. Maar let op! Criminaliteit en beveiliging blijft een kat- en muisspelletje. En een menselijke fout is nog altijd het grootste risico.

Toegang tot je eigen data?
Data in de Cloud worden, haast per definitie opgeslagen door een derde. Wat gebeurt er als je afscheid neemt van die leverancier, of als hij failliet gaat? Als je het antwoord op die vraag niet weet, loop je het risico op ellenlange procedures. Maak daarom vooraf contractuele afspraken over back-ups, over het uitwijken bij calamiteiten en over wat er met de gegevens moet gebeuren als je afscheid neemt of moet nemen van je leverancier.

Wie heeft toegang tot de data?
De Amerikaanse overheid heeft in bepaalde gevallen – op basis van de zogenaamde Patriot Act – toegang tot gegevens, ook als zijn ze in Europa opgeslagen. Maar dat pas na rechtelijke toetsing. Maar ook Europese, ook de Nederlandse, overheden, kunnen inzage in de opgeslagen data vorderen. Hoewel die breed beschikbaar zijn, hebben weinig organisaties systemen die kunnen zien wanneer er wordt ingebroken op servers, en wat er dan wordt gestolen of ingezien. Bewustzijn, technische maatregelen, juridisch inzicht in de risico’s en procedures, en een praktisch draaiboek zijn van belang bij het beschermen van de gegevens én de reputatie van je bedrijf.

Conclusie
Om de risico’s van het gebruik van de Cloud te beheersen is het belangrijk, te inventariseren welke partijen betrokken zijn bij de diensten die je gaat afnemen en wat hun beleid is als het gaat om veiligheid, privacy en datatoegang? Daarmee creëer je het overzicht van wie verantwoordelijk is voor de voor jou opgeslagen data. Dit maakt het ook mogelijk periodiek te beoordelen of de risico’s nog steeds in voldoende mate worden beheerst.

John Greijmans

 

 

november 12th, 2012 · by John · Weblog NL

Geruime tijd geleden heb ik de loondienst verlaten en ben ik gestart als zelfstandig bedrijfsadviseur. Toen, en nog steeds krijg ik de vraag, maar wat doe je nu eigenlijk als consultant? Iedere keer als ik die beantwoord, verzand ik in algemeenheden als proces- en performance-verbetering. Ik moet bekennen dat ik mijn elevator pitch en value proposition nog niet rond heb. Ik wil daarom deze blog benutten om mijn gedachten daarover te structureren.

Een organisatie is gericht op het behalen van resultaten

Volgens Wikipedia is een organisatie “een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen drie of meer personen”. Een organisatie heeft dus een doel en de mensen in die organisatie werken samen om dat gewenste resultaat te bereiken.

Ik heb een methodologie ontwikkeld om de doelstelling van een organisatie te formuleren en aan te geven hoe dat resultaat behaald kan worden. De eerste stap is het bedrijfsmodel (business model). Op basis daarvan gaan we vanuit de wensen van de diverse belanghebbenden (stakeholders), de doelstelling (mission statement) van de organisatie bepalen. Na een interne en omgevingsanalyse wordt in de strategie aangegeven hoe dat doel wordt bereikt.

Een doel moet concreet en meetbaar zijn. Als een doel niet concreet is weet je niet wat je moet realiseren. En als het doel niet meetbaar is, weet je nooit of je het hebt bereikt. In mijn methodologie besteed ik veel aandacht aan het meetbaar maken van doelstellingen en aan het meetbaar maken van de voortgang die geboekt wordt bij het realiseren van die doelen.

Doelstellingen worden gerealiseerd in processen

Wederom volgens Wikipedia is een bedrijfsproces een ordening van het werk, dat uitgevoerd dient te worden in een organisatie. Dat werk wordt uitgevoerd om het doel van de organisatie te realiseren. Bedrijfsprocessen, meer nog dan de organisatiestructuur, vormen de kern van elke organisatie.

Werkt een proces niet goed, dan wordt het doel van de organisatie niet, of niet volledig gehaald. Het is zaak om te meten, en dus te weten, dat een proces goed werkt. Wanneer het niet goed loopt moeten verbeteringen worden doorgevoerd. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn, maar vaak is het nodig het gehele proces opnieuw in te richten. Ook daarvoor biedt mijn methodologie oplossingen.

Processen worden ondersteund door systemen

In nog maar weinig organisaties, en in bedrijven haast helemaal niet, worden processen volledig met de hand uitgevoerd. De meeste processen zijn een combinatie van handmatige en automatische activiteiten. Als een proces niet goed loopt, ligt de oorzaak daarom vaak in het afwezig zijn, of niet goed werken van ondersteunende applicaties en informatiesystemen. Procesverbetering en informatie- en communicatietechnologie kunnen daarom niet los van elkaar worden gezien.

Mijn Value Proposition

Als bedrijfsadviseur help ik organisaties hun doelstellingen te formuleren en een strategie te ontwikkelen om het gewenste resultaat te behalen. Inzicht in het goed verlopen van processen is van belang voor het behalen van de doelen. Ik help bedrijven daarom om de kwaliteit van processen te meten, en daar waar noodzakelijk verbeteringen door te voeren. Het beoordelen en verbeteren van ondersteunende systemen is daarmee onlosmakelijk verbonden.

John Greijmans

 

augustus 3rd, 2012 · by · Weblog NL

In het NRC van 11 Augustus, schrijft Jos Verveen een artikel over management: theorieën over management en organisatie werken niet en zijn zelfs nadelig. Ondernemers moeten daarom hun gevoel volgen bij het managen van een organisatie.

Jos Verveen: Managementtheorieën werken niet

Management in de moderne zin van het woord is begonnen aan het begin van de vorige eeuw. In Scientific Management begon Frederick Taylor het “geloof” uit te dragen dat organiseren een vak is waarvoor je aparte kennis en technieken moet hebben. Daarmee creëerde hij het beroep van de organisatiedeskundige.

Ondanks de kwalificatie Scientific ontbreekt elk empirisch bewijs dat de theorieën van alle management goeroes die na Taylor kwamen daadwerkelijk resultaat opleveren. In elke organisatie lopen ingehuurde consultants of interne stafmedewerkers rond die andere mensen voorschrijven hoe ze moeten werken, zonder dat ze zelf al te veel kennis van dat werk hebben. Verveens advies is dan ook: doe het zonder consultants en investeer in die instrumenten waarin je zelf gelooft.

Op één woord na, ben ik het met Verveen eens

Management is inderdaad geen wetenschap. Het heeft meer weg van een ambacht. Net als een timmerman gereedschappen en vaardigheden nodig heeft om uit planken een tafel te maken, heeft een manager methoden en technieken nodig om zijn doelstellingen te bereiken. Het is aan de timmerman het juiste gereedschap, en aan de manager de juiste managementtechniek te kiezen.

Tot zover verschillen Verveen en ik niet van mening. Ik heb echter moeite met zijn uitspraak “alleen investeren in die instrumenten waarin u zelf gelooft”. Onze timmerman kiest niet het gereedschap waarin hij gelooft, maar dat waarvan hij, voor een groot deel door ervaring heeft geleerd dat dat het beste is om een tafel te maken. Hetzelfde geldt voor management:

  • Een manager krijgt of geeft zich zelf een doelstelling
  • Hij maakt een plan om dat doel te bereiken
  • Hij voert het plan uit en bepaalt of het doel is bereikt

Of onze manager zijn doel bereikt, is hier niet het belangrijkste. Weten of en waarom iets goed of fout ging en daarvan leren is van veel groter belang. Het plan is bijvoorbeeld het visgraat diagram uit Lean Six Sigma te gebruiken. Als dat niet blijkt te werken kiest hij de volgende keer waarschijnlijk een andere techniek, zoals bijvoorbeeld 5*WHY. Net als de timmerman leert de manager door ervaring. Ik zie daarin geen rol voor geloof.

Hebben we nog wel management consultants nodig?

Leren door ervaring kan inderdaad zonder management consultants. Een paar minuten googelen, een eenvoudig managementboek of een korte praktische training levert voldoende kennis om een techniek uit te proberen. Verdieping komt met ervaring en aanvullend lezen. Zijn er dan nog wel managementdeskundigen nodig? Het antwoord “neen” is verleidelijk maar te kort door de bocht.

 Management consultants zijn nodig, maar de inhoud van het vak en de instelling van zowel interne als externe deskundigen moet veranderen. Hier volgen daarom twee adviezen aan de lerende management consultant:

  • (1)  Zorg dat je een bibliotheek van technieken hebt die eenvoudig uit te leggen en te gebruiken zijn. Pas de techniek samen met de manager toe. Dat is effectiever dan een dik rapport en de manager gaat door een leercurve, hetgeen zijn ervaring verrijkt.
  • (2) Niet slechts een rapport inleveren en het aan het management overlaten om dat uit te voeren. Neem zelf verantwoordelijkheid voor hetgeen je adviseert. No-cure-no-pay gaat waarschijnlijk te ver, maar overleg samen met het management over risk sharing en directe betrokkenheid.

 Als echte management consultant kan ik nu zeggen dat ik helaas geen tijd heb om op de bovenstaande punten in te gaan, maar dat ik dat in een van mijn volgende artikelen graag zal doen.

John Greijmans