Posts Tagged ‘Ondernemen’

september 9th, 2013 · by John · Weblog NL

Albert Heijn (AH) begint een nieuwe prijzenslag en verlaagt duizend artikelen permanent in prijs. Het valt te verwachten dat andere supermarkten niet achterblijven. Er breekt dus een prijzenoorlog uit. Naast de prijsverlagingen gaat AH dit jaar ook het nieuwe AH Basic huismerk uitbreiden van 140 naar 400 producten.

Tien jaar geleden was er ook een prijzenoorlog. Die begon op dezelfde manier. Het resultaat was dat supermarktketens genoegen moesten nemen met een lagere winstmarge. Dat hielden ze drie jaar vol. Daarna stegen de prijzen weer. De vraag is dan ook: wie wint er iets bij een prijzenoorlog? Ik zal die beantwoorden vanuit het perspectief van vier belanghebbenden, in goed Nederlands stakeholders genoemd.

Consumenten (+/-)
De clientèle van de supermarkt is de absolute winnaar. Lijkt het. Op korte termijn betaalt de klant minder voor dezelfde producten. Echter wat gebeurt er op de (niet zo heel) lange termijn? Concurrenten kunnen de lagere prijzen niet volgen en gaan failliet. AH blij want kan de prijzen verhogen. Als de concurrent de prijsverlaging wel kan volgen, heeft de klant geluk: het prijsniveau blijft op een blijvend laag niveau. Totdat concurrenten bij zinnen komen en zien dat de prijsverlaging geen effect heeft gehad. En dan toch maar stilzwijgend prijzen verhogen.

Aandeelhouders (-/-)
AH verlaagt de prijzen of om meer omzet binnen te halen of om bestaande omzet te behouden. Voor aandeelhouders lijkt meer of behoud van omzet gunstig. Echter, de extra of behouden omzet gaat gepaard met lagere prijzen. Dat wil zeggen met lagere winst en dus –other things being equal– met een lagere beurskoers. Na een aantal jaren moeten prijzen daarom worden verhoogd en zal omzet verloren worden. Per saldo zijn de vooruitzichten voor de aandeelhouder niet gunstig.

Personeel (-/-)
AH is een commercieel bedrijf en wil winst maken. Lagere prijzen betekenen lagere marges. Wil de winst gelijk blijven, dan moeten de kosten worden verlaagd. Een groot deel van de kosten van is aan personeel gerelateerd. Kostenverlaging betekent een lager salaris. Medewerkers zijn daar niet blij mee. Daarom zal AH (na de financiële crisis) steeds meer problemen hebben om goed personeel te behouden of te werven.

Leveranciers (-/-)
AH wil winst maken. De verkoopprijzen gaan omlaag. Om de marge op peil te houden moeten dus de inkoopprijzen ook worden verlaagd. AH heeft, gezien zijn omvang, de macht deze lagere inkoopprijzen af te dwingen. Leveranciers zullen genoegen moeten nemen met lagere marges. Wordt de marge voor de leveranciers te laag, dan blijft er zelfs geen geld meer over voor innovatie en productontwikkeling. Slecht voor de consument dus.

Wie wint er dan bij een prijzenoorlog?
De conclusie is hard. In het meest gunstige geval wint alleen de consument iets bij een prijsverlaging. Vaak alleen op korte termijn. Aandeelhouders zien de beurskoers dalen en medewerkers hun salaris relatief lager worden. Gelukkig voor deze belanghebbenden is er een alternatief. Personeel kan ergens anders gaan werken en aandeelhouders kunnen in andere ondernemingen investeren.

De echte verliezer is de producent. Die heeft namelijk geen alternatief. Hij moet zijn producten afzetten via het bestaande detailhandel-kanaal. Een bijkomend probleem is dat supermarkten, in toenemende mate, zelf huismerken ontwikkelen en verkopen. De supermarkt dwingt de leverancier niet alleen tot lagere prijzen, hij is zelfs een concurrent! En de producent? Die heeft geen ander alternatief dan de situatie te accepteren. Of gloort er ergens licht aan de horizon?

John Greijmans

 

september 4th, 2013 · by John · Weblog NL

Het distributiekanaal voorgoederen loopt vaak via drie schakels: van producent naar groothandel, en van groothandel naar detailhandel. De detailhandel levert de goederen aan de consument. In tegenstelling to de detailhandel, blijven producenten (behalve met productreclame) vaak op de achtergrond. Maar, door een aantal aspecten van en ontwikkelingen in de detailhandel, wordt hun positie en winstgevendheid steeds zwakker.

Strategische positionering
Voor een detailhandel is het belangrijk de juiste strategische positionering te kiezen. Winkels zonder duidelijke positionering kunnen zich niet richten op specifieke klantengroepen Twee mogelijke strategische keuzes zijn: lage prijzen of een hoog niveau van service. In Nederland heeft de Hema bijvoorbeeld voor de eerste en de Bijenkorf voor de tweede optie gekozen. Beide winkels trekken daarom ook een andere klantenkring. In de detailhandel voor levensmiddelen (supermarkten) is de focus op lage prijzen alom vertegenwoordigd.

Focus op Marges
Zoals elke onderneming, streven ook winkels naar winst. Dit door enerzijds de eigen kosten (bijvoorbeeld reclame en personeel) te minimaliseren en de brutomarge (verschil tussen inkoop- en verkoopprijs van producten) te vergroten. Aangezien er een natuurlijk minimum aan eigen kosten is (er moet nu eenmaal een winkel en een caissière zijn), is het sturen op brutomarge de belangrijkste mogelijkheid om de winst te verhogen.

Prijsstelling
Eén van de twee determinanten van de brutomarge is de verkoopprijs. Binnen de detailhandel zijn er grofweg twee vormen van prijsstelling. De eerste is om elke dag opnieuw voor de laagste prijs te gaan. Er zijn zelfs winkels die een laagsteprijsgarantie afgeven. Wil dit type winkels winst maken dan moet de focus op volume liggen, aangezien de procentuele marge laag is vanwege de lage verkoopprijzen. Een tweede mogelijkheid is om een relatief hoog prijspeil te hanteren, maar dat te ondersteunen door kortingsacties voor specifieke producten, die daardoor soms onder de inkoopprijs worden verkocht. De winkelier hoopt door deze extreme kortingen klanten aan te trekken die daarnaast ook de “normaal” geprijsde producten kopen.

Toenemend Inkoopmacht
In het bijzonder in de detailhandel voor levensmiddelen heeft zich een enorme schaalvergroting voorgedaan. Er zijn nog maar een beperkt aantal grote “kruidenierketens” als Albert Heijn en Jumbo. Dit heeft geresulteerd in een sterke machtspositie van de detailhandel ten opzichte van producenten. Vooral voor producenten van levensmiddelen zijn de grote detailhandelsketens de enige manier om hun producten aan consumenten te verkopen. De detailhandel heeft daarentegen vaak alternatieven. Zo zijn er vaak meerdere aanbieders van één product (Coca Cola en Pepsi) en kunnen de ketens producten onder eigen label aanbieden (huismerkcola).

Conclusie
De strategie van het grootste deel van de detailhandel voor levensmiddelen is gericht op lage prijzen. Om de brutomarge toch nog op peil te kunnen houden is er een voortdurende neerwaartse druk op inkoopprijzen en verdere schaalvergroting om volumes te verhogen. De producent als eerste schakel in het distributiekanaal wordt geconfronteerd met steeds sterkere detailhandel, die steeds lagere prijzen eist. Strategisch gezien is dat geen benijdenswaardige positie. Hoe kunnen de producenten deze trend ombuigen? Wie het weet mag het zeggen.

John Greijmans

augustus 26th, 2013 · by John · Weblog NL

Het existentialisme was een populaire filosofische stroming in het Parijs van na WOII. In feite begon het existentialisme al in de negentiende eeuw. Sommige filosofen vinden de roots zelfs bij de kerkvader Augustinus (354 – 430) en de pre-socratische filosoof Heraclitus (535 – 475). Ik wil het hier hebben over de invloed van het existentialisme op moderne managementinzichten, en doe dat aan de hand van vier grote existentialistische denkers.

Kierkegaard: Maak je eigen keuze!
Volgens Sören Kierkegaard (1813-1855) dachten zijn tijdgenoten teveel na over dè mens, over hèt leven en over dè waarheid. Volgens hem moest naar het subjectieve verhaal van een mens worden gekeken. Aan abstracte theorieën had je volgens hem niets. Je zult altijd, aan de hand van je eigen mening en je eigen ethiek moeten bepalen hoe je handelt. Er bestaat geen objectieve waarheid. Ieder mens kent zijn eigen waarheden, die pas worden gevonden als een mens zijn eigen keuze maakt. De keuze van Kierkegaard zelf was het christendom.

Nietzsche: Ontplooi jezelf!
Friedrich Nietzsche (1844-1900) geloofde in de ontplooiing van het individu. Een mens moest zijn eigen waarheid vaststellen en zich aan niemand en niets onderwerpen. Nietzsche noemde zich de filosoof met de hamer, omdat hij rigoureus de aanval inzette op heersende ideeën, inclusief die van zichzelf.

Camus: Geef je leven betekenis!
De filosofie van Albert Camus (1913-1960) was dat het menselijk leven heilig is, ongeacht het feit dat het onverklaarbaar is. Het universum staat los van enige rede of logica. Het leven is daarom absurd, dat wil zeggen zonder doel of betekenis. De mens moest daarom zelf betekenis geven aan zijn leven. Voor Camus zelf waren solidariteit, humaniteit en individuele vrijheid de leidende waarden in het leven.

Sartre: Je bent verantwoordelijk!
Jean Paul Sartre (1905-1980) vond dat het enige doel van een mens is om vrij te zijn, om zelfstandig zijn eigen keuzes te maken. De mens is daarbij altijd verantwoordelijk voor zijn daden. Iemand anders kan namelijk geen keuzes voor hem maken. Dat moet hij zelf doen. Een ander kan dus ook nooit de schuld krijgen.

Existentialisten en Management
Kierkegaard was een overtuigd Christen, Nietzsche was een reactionair. Hij zou het liefst teruggaan naar de klassieke Homerische oudheid. Camus was een gematigd socialist en Sartre een fervent marxist. Grotere verschillen tussen vier denkers zijn waarschijnlijk niet mogelijk.
Er is echter een overeenkomst. Bij alle vier is de mens bang is voor zijn eigen vrijheid. Iedere denker heeft daarvoor echter zijn eigen oplossing. Kierkegaard kiest voor God, Nietzsche voor zelfontplooiing, Camus aanvaardt absurditeit en geeft van daar uit betekenis aan het leven, en volgens Sartre is de mens ‘gedoemd tot vrijheid’. Vanuit die vrijheid voelde Sartre zich verantwoordelijk en maakte de keuze voor het communisme.

Het existentialisme benadrukt vrijheid en eigen keuze. Centrale vragen zijn: wie ben ik, wat doe ik hier, en wat is de zin van mijn bestaan? Als alles toeval is, is het bestaan absurd. Hoe ontkomt een mens aan dit toeval? Door in volle vrijheid zijn eigen weg te kiezen, zichzelf te vormen en zichzelf te verwerkelijken. En dat is iets wat elke manager zou wensen dat zijn medewerkers zouden doen.

John Greijmans

juli 17th, 2013 · by John · Weblog NL

Laatst las ik een interessant artikel van Brigitte Spiegeler, advocaat te Den Haag en Parijs en Charlotte Heilmann, Rechtsanwältin te Den Haag. Beiden zijn werkzaam bij Spiegeler Advocaten, partner van BRIGHTIDEAZ. De vraag die werd behandeld was: wie is aansprakelijk als een gekocht kunstwerk een vervalsing blijkt te zijn, de koper of de bemiddelaar (in dit geval een veilinghuis)? Ik geef een korte samenvatting en besluit met een persoonlijke conclusie over het nut van algemene voorwaarden.

Wat was er gebeurd?

Een bedrijf had op een veiling in 2006 het schilderij <<Rotes Bild mit Pferden>>,  gesigneerd <<Campendonk 1914>> voor € 2,4 miljoen gekocht. Van het originele schilderij bestond geen afbeelding. Het stond slechts vermeld in een catalogus uit 1920 en het werd sinds WOII vermist. Heinrich Campendonk (1889-1957) was namelijk, als “ontaarde” kunstenaar tijdens de Nazi-dictatuur van Duitsland naar Nederland gevlucht.

Het schilderij bleek echter niet van Campendonk, maar van de vervalser Wolfgang Beltracchi. De koper stelt daarop het veilinghuis aansprakelijk, dit stelt dat zij haar aansprakelijkheid contractueel had uitgesloten, en dus moest de rechter er aan te pas komen.

Wat zegt de Duitse rechter?

De rechter stelt dat het veilinghuis uitgebreid technisch onderzoek had moeten doen. Veilinghuizen fungeren, als experts op hun gebied en zijn daarom verplicht de herkomst van schilderijen te controleren. Omdat het schilderij vermist is geweest, er geen afbeelding of verdere informatie aanwezig was en gezien de verwachtte opbrengst, was het niet voldoende dat het veilinghuis het schilderij alleen door eigen medewerkers en familie van de kunstenaar heeft laten bekijken. Ondanks de contractuele uitsluiting was het veilinghuis toch aansprakelijk.

Hoe is de situatie in Nederland?

Ook Nederlandse veilinghuizen beperken hun aansprakelijkheid in hun algemene of contractuele voorwaarden. Spiegeler en Heilmann betwijfelen of deze aansprakelijkheid inderdaad kan worden uitgesloten. In 2012 oordeelde het Gerechtshof Amsterdam namelijk, dat Christie’s Nederland niet aansprakelijk was voor de verkoop van een schilderij dat voor meer dan 50% geretoucheerd bleek te zijn. Christie’s had namelijk het schilderij door externe deskundigen en door eigen medewerkers laten onderzoeken, en de retoucheringen waren in de catalogus vermeld.

Wat betekent dit voor ondernemers?

Zowel het Gerechtshof als de Duitse rechtbank stellen dat een veilinghuis een goede onderbouwing dient te geven en dat een actieve onderzoek- en mededelingsplicht is vereist. Dit soort uitspraken passen in een trend om de kopende partij te beschermen en steeds meer verantwoordelijkheid en zorgplicht te leggen bij de bemiddelende partij. Zij zijn de expert en kunnen deze verantwoordelijkheid niet afwentelen op de koper. Algemene leveringsvoorwaarden bieden in dit geval slechts een vals gevoel van zekerheid.

John Greijmans

juni 11th, 2013 · by John · Weblog NL

Volgens Wikipedia is “het wezenlijke kenmerk van het ondernemerschap […] dat iemand ondernemer wordt op eigen risico”. Als het goed gaat dan plukt zij de vruchten en als het niet goed gaat lijdt zij verlies. Vaak wordt daarom gesteld dat ondernemen gelijk staat aan risiconemen. Ik vraag me af of dat wel zo is?

 Wat is risico?

Risico is een gebeurtenis die zich voordoet en consequenties heeft. Als het regent (gebeurtenis), word ik nat (consequentie). Theoretisch kunnen die gevolgen positief of negatief zijn. In het dagelijks taalgebruik gaat men vaak alleen uit van de nadelige consequenties. Er is daarnaast altijd sprake van een kans dat een gebeurtenis zich voordoet. Deze kans ligt tussen de 0% en 100%. Is de kans 0% of 100%, dan is sprake van zekerheid en is er dus geen risico. Simpel gezegd: als het regent (100%) word je nat en als het niet regent (0%) blijf je droog.

Risico is dus de kans van het optreden van een gebeurtenis maal de gevolgen van die gebeurtenis. Een grote kans hoeft daarom geen groot risico te betekenen. Als de kans groot is dat het even gaat motregenen, is het risico dat ik drijfnat word niet al te groot. Een verlies kan verschillende oorzaken hebben. Voor ondernemers zijn drie categorieën risico’s relevant:

 • Marktrisico: het risico dat de prijzen op de markt zich ongunstig ontwikkelen
 • Kredietrisico: het risico dat een klant of leverancier niet aan zijn verplichtingen kan voldoen
 • Operationeel risico: het risico dat mensen of systemen in de fout gaan, of dat een onvoorziene gebeurtenis, het bedrijf schade toebrengt

Wat moeten we met een risico doen?

Al eeuwenlang baseren ondernemers beslissingen op het afwegen van risico’s. Tegenwoordig noemen we dat risicomanagement, en managen is wat we moeten doen met risico’s. Risicomanagement omvat het identificeren, het kwantificeren en het beheersen van risico’s. Afhankelijk van de aard van het risico grijpen beheersmaatregelen in op de oorzaken of op de gevolgen. Het doel van risicomanagement is dus het verminderen van de kans dat de gebeurtenis zich voordoet en/of de consequenties daarvan. Er zijn vier manieren om risico’s te beheersen:

 1. Voorkomen: de kans en/of de consequentie wegnemen, zodat de gebeurtenis zich niet meer voordoet.
 2. Verminderen: de kans en/of de consequentie afzwakken.
 3. Uitbesteden: het risico onderbrengen of verzekeren bij iemand anders.
 4. Accepteren: afhankelijk van de omvang van het risico (kans x gevolg) kan dit de beste strategie zijn. Voorkomen en verminderen is immers niet altijd (volledig) mogelijk en verzekeren kost geld.

 

Ondernemen en Risiconemen

We leven in een onzekere wereld. Er kan van alles gebeuren dat maakt dat we onze doelstellingen, zoals winst maken of groeien niet halen. Dat wil echter niet zeggen dat we daarom maar klakkeloos risico’s moeten gaan nemen. Als een ondernemer zijn doelstelling wil halen zal zij de risico’s moeten managen. Risico’s nemen, of beter gezegd risico’s accepteren is hooguit een onderdeel van risico management.

 

John Greijmans

mei 22nd, 2013 · by John · Weblog NL

Ik weet dat ik de bovenstaande vraag al vaker heb gesteld, en ik weet ook dat ik hem net zo vele malen in mijn blogs heb getracht te beantwoorden. Waren al deze antwoorden dan fout? Nee, dat niet. Maar het ondernemerschap heeft zoveel aspecten, dat ik telkens weer wat nieuws leer.

Ondernemerschap is niet alleen een veelzijdig begrip, het is ook een breed concept. Velen denken bij ondernemers aan door venture capitalists gefinancierde hoogtechnologische start-ups. Bij anderen, roept het de associatie van midden- en kleinbedrijf op. Weliswaar kan ondernemerschap voor sommigen ook in grote bedrijven plaats vinden, maar er zijn ook veel mensen die dat grote onzin vinden. Wat is ondernemerschap dan wel?

Op het internet vond ik een mooie definitie van Howard Stevenson: “entrepreneurship is the pursuit of opportunity beyond resources controlled”. In een, toegegeven niet al te beste vertaling van mijn hand betekent dat: ondernemerschap is het realiseren van kansen door te investeren. Drie begrippen staan centraal in deze definitie:

Realiseren

Een ondernemer ziet niet alleen kansen, hij wil ze ook verwerkelijken. Kansen zien is op zich al niet gemakkelijk voor sommige mensen, maar verwerkelijken vereist dat er snel en daadkrachtig wordt gehandeld. Tijd is geld. En een ondernemer wil geld verdienen, niet opsouperen. Ondernemerschap vereist daarom de drive om iets te doen, om iets klaar te spelen. Inderdaad om iets te realiseren.

 Kansen

Een kans is iets nieuws. Het is er nog niet, maar de ondernemer ziet de mogelijkheid om het te realiseren. Dat nieuwe kan een echte innovatie zijn, maar ook het verbeteren van bestaande producten biedt kansen. Daarnaast is het met bestaande producten nieuwe (buitenlandse) markten betreden of producten om een andere manier produceren ook vernieuwing en dus een kans.

Investeren

Een aankomend ondernemer ziet een kans en wil die realiseren. Dat is mooi. Maar zoals al gezegd, tijd is geld en onze ondernemer heeft maar heel weinig startkapitaal. Dus denkt hij, zo weinig mogelijk uitgeven. Fout! Voor het realiseren van kansen heb je middelen nodig, en middelen kosten geld. Een beginnend bakker die geen geld wil investeren in een oven, zal de kans die hem geboden is niet tot werkelijkheid kunnen maken.

Het realiseren van kansen vereist dus investeringen, en investeringen vereisen geld. Geld dat uitgegeven zal moeten worden, wil de ondernemer succesvol zijn. Helaas is geld uitgeven een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde om te slagen als ondernemer. Het risico blijft bestaan dat de kans, of geen kans blijkt te zijn of niet gerealiseerd kan worden. Geld kwijt! En hier komen we weer terug bij het centrale uitgangspunt van ondernemen: risico nemen om successen te kunnen creëren.

John Greijmans

mei 5th, 2013 · by John · Weblog NL

Een simpele definitie van ondernemerschap is: een ondernemer zijn. Helaas is dat een nietszeggende definitie. Het enige wat wordt gezegd, is dat ondernemerschap ondernemer zijn is. Wat is dan ondernemer zijn?

Een ondernemer of entrepreneur is iemand die innoveert, die nieuwe “dingen” introduceert. Zij ziet kansen in de markt, realiseert die en creëert daarbij waarde, voor zichzelf en voor haar klanten. De nieuwe dingen kunnen betrekking hebben op een uitbreiding van al bestaande activiteiten, tot het starten van volledig nieuwe projecten.  Ondernemen kun je doen als zelfstandige, maar je kunt ook een intrapreneur zijn. Als intrapreneur ben je weliswaar in loondienst van een vaak grote onderneming, maar je bent  ondernemer als je bezig bent iets volledigs nieuws op te bouwen.

Ondernemen is dus een breed begrip, er kan van alles onder vallen. Aan de ene kant heb je de “eenpitter” die soms alleen maar parttime bezig is. Aan de andere kant zijn er de grote ondernemingen die volledig nieuwe activiteiten in nieuwe gebieden starten, zoals Shell die in Qatar een veredelingsfabriek voor gas bouwt voor een bedrag van € 18 miljard.

In de economische theorie is ondernemen altijd onderbelicht geweest. De grote uitzondering was de 20e-eeuwse econoom Joseph Schumpeter. Volgens hem was een ondernemer iemand die een nieuw idee of uitvinding kon en wilde transformeren tot een innovatie, dat wil zeggen een nieuwe toepassing van dat idee of die uitvinding. In de jaren zeventig van de vorige eeuw, definieerde Peter Drucker een ondernemer als iemand die bereid was haar carrière en financiële zekerheid op spel te zetten om eenidee te realiseren. Frank H. Knight onderscheidde in dit verband twee vormen van onzekerheid:

 • Onzekerheid als een statistisch meetbaar risico; bijvoorbeeld de kans om met één dobbelsteen tweemaal zes  achter elkaar te gooien.
 • Onzekerheid die niet te kwantificeren is; bijvoorbeeld de kans dat je je een rode bal trekt uit een emmer, waar je niet weet hoeveel ballen (rood of andere kleuren) in die emmer zitten.

Ondernemerschap heeft betrekking op de tweede vorm van onzekerheid: eigenlijk weet je nauwelijks iets en het enige wat je kunt doen is de goede bal uit de emmer trekken. Maar er is geen enkele garantie (zelfs geen statistische) op succes.

Ondernemers worden vaak vergeleken met managers. Managers zijn meer gestructureerd in hun werk, maar zijn niet graag bereid om risico te nemen. Ondernemers willen wel risico nemen, maar dé ondernemer bestaat niet. Je hebt de ondernemer als vernieuwer, de uitvinder, de promotor van iets nieuws en de organisator, die zorgt dat het gebeurt.

Ondernemerschap is dus een breed, en daarom vaag begrip. Een ondernemer hoeft geen zelfstandige te zijn, ook vanuit loondienst kun je “dingen” ondernemen. Streven naar winst is geen noodzakelijk vereiste; je hebt ook cultureel ondernemers die iets willen opbouwen zonder dat dat direct financiële voordelen hoeft op te leveren.

Als er iets gemeenschappelijk is in de diverse vormen van ondernemerschap, dan is dat vernieuwing, ofwel innovatie. Een ondernemer zorgt ervoor dat er vandaag iets is, dat er gisteren nog niet was. Zij levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de groei van de economie.

John Greijmans

april 15th, 2013 · by John · Weblog NL

Als ondernemer moet je van veel zaken verstand hebben. Je moet weten wat je klant wil en hoe jouw product of dienst voorziet in de behoefte van die klant. Maar als deze activiteiten onvoldoende opleveren, heeft ondernemen weinig zin.

Voor de meeste ondernemers is hun bedrijf de grootste en vaak enige investering. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om investeren in termen van tijd en persoonlijke opofferingen. Van investeringen in aandelen of obligaties is de waarde bekend, maar van de waarde van hun eigen bedrijf weten veel ondernemers nauwelijks iets.

Een groot deel van startende ondernemers faalt. Oorzaken hiervan zijn velerlei. Ondernemers komen er achter dat er geen geld (meer) is om het bedrijf draaiende te houden. Er zit geen groei in de onderneming, de groei levert geen winst op, of de winst wordt niet omgezet in geld. Daarnaast kan een onderneming worden gedwongen te stoppen als niet wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen.

Willen ondernemers hun onderneming laten floreren, dan moeten zij begrijpen hoe hun bedrijf geld kan opleveren of, met andere woorden hoe waarde gecreëerd kan worden. Toen dit de afgelopen week door mijn hoofd spookte, dacht ik onmiddellijk: waarom sturen we ze niet op training? Daar zouden ze dat allemaal kunnen leren.

Maar dat is, zoals de Engelsen zo mooi zeggen begging-the-question. Hoe zou een dergelijke training er uit moeten zien? Na wat brainstormen kwam ik tot de volgende vier modules:

1. Hoe kan ik de waarde van mijn bedrijf bepalen?

Vanuit financiële begrippen als balans, resultatenrekening en de daarvan afgeleide kengetallen moet worden ingegaan op het ultieme doel van elke onderneming: het creëren van waarde. Het bepalen van de waarde van een bedrijf zou aan bod moeten komen door middel van een casus over een bedrijfsovername.

2. Hoe kan ik waarde creëren met mijn onderneming?

Waarde bepalen is een eerste stap. De waarde van een bedrijf verhogen is veel belangrijker. Aan de hand van zeven value drivers moet geleerd worden een strategisch of business plan te ontwikkelen dat concrete acties oplevert om waarde te creëren. Daarbij moet zeker worden ingegaan bij het opvolgen van deze acties om zeker te zijn dat waarde inderdaad wordt gecreëerd.

3. Hoe kom ik aan het geld om de groei te financieren?

Ondernemingen starten of doen groeien vereist investeringen. Deze moeten worden gefinancierd. Aantrekken van vermogen kost geld. Interne financiering door winst niet uit te keren, is echter alleen mogelijk als er winst wordt gemaakt. Daarom moet worden ingegaan op het vrijmaken van vermogen dat is vastgelegd in bedrijfsmiddelen. Dit is gratis geld.

4. Wat zijn de zaken waarmee ik verder nog rekening moet houden?

Als ondernemer moet je voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast is er een aantal praktische zaken waarmee je rekening moet houden wil jouw bedrijf succesvol worden en blijven. In de laatste module wordt daarom inzicht gegeven in praktische zaken en wettelijke verplichtingen op gebied van financiële administratie, belastingen, personeelszaken en juridische zaken.

Zo de opzet van de training “Financieel Management voor Ondernemers” is klaar. Nu alleen nog iemand vinden die training gaat ontwikkelen en hem ook kan geven. Ach, misschien ga ik het zelf wel doen…

 

John Greijmans

 

april 10th, 2013 · by John · Weblog NL

Wat is ondernemerschap? Het lijkt een simpele vraag, maar een definitie geven van is lastig. Het begrip ondernemerschap heeft namelijk meer dan één betekenis. Aan ene kant van het spectrum kan de term ondernemer slaan op iemand die initiatieven neemt en erg goed is in het teweegbrengen van veranderingen en nieuwe dingen opstarten. Een eigenschap die vrij zeldzaam is. De andere kant van het spectrum laat ons de ondernemer zien als iemand die als zelfstandige werkt.

In het Engels worden de vernieuwende ondernemers aangeduid als entrepreneur. Dit woord komt van het Franse entreprendre en betekent inderdaad ondernemen. Het Engelse woord undertaker bestaat ook, maar verwijst tegenwoordig naar een heel specifieke vorm van ondernemen: de begrafenisondernemer.

Wikipedia definieert een ondernemer als “een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden”. De Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter (1883-1950) definieert een ondernemer door de nadruk te leggen op innovatie. Ondernemerschap gaat bij hem vooral om nieuwe producten, nieuwe productiemethoden, nieuwe markten en nieuwe organisatievormen.

Voor velen onder ons zijn ondernemer en zelfstandige (met of zonder personeel) synoniemen. Beide begrippen overlappen elkaar inderdaad voor een groot deel, maar toch zijn er significante verschillen. Ik wil er hier vier noemen.

 1. Een onderneming is gericht op het creëren van waarde. Het gaat bij een zelfstandige in de eerste plaats om het genereren van inkomen. Vaak is de persoon dan ook geruime tijd in loondienst geweest. Bij een onderneming gaat het in de eerste plaats om de waarde van het bedrijf te doen toenemen. Theoretisch zou dat kunnen, zonder ooit winst te maken. Op langere termijn gaat de waarde toename om bedragen die vele malen groter zijn dan het jaarsalaris van de zelfstandige, uiteraard inclusief vakantiegeld.
 2. Een ondernemer kan snel waarde creëren. Voor een zelfstandige duurt het wel even voor hij één miljoen aan inkomen heeft gegenereerd, en dat inkomen is dan al wel inmiddels opgesoupeerd. Een onderneming kan vijf jaar na de start al vele miljoenen waard zijn. Als de ondernemer besluit tot verkoop krijgt hij dit geld op de bank gestort.
 3. Het risico van ondernemen is hoog. Als waarde creatie zo gemakkelijk was, hadden al veel meer mensen besloten ondernemer te worden. Tegenover de kans om miljoenen te verdienen staat altijd de mogelijkheid alles te verliezen wat ooit aan tijd en middelen in het bedrijf is gestort. Dat soort risico’s moet je wel bereid zijn te nemen.
 4. Ondernemerschap heeft bijna altijd iets van innovatie in zich. Het gaat daarbij om substantiële vernieuwing die ver boven de mogelijkheden van de zelfstandige uitgaat. Innovatie (zoals boven gedefinieerd) geeft de onderneming een voorsprong op de concurrentie en maakt het daardoor mogelijk om waarde te creëren.

John Greijmans

maart 19th, 2013 · by John · Weblog NL

Als je vraagt naar de doelstelling van een onderneming, zullen de meesten ‘winst maken’ antwoorden. Het laatste wat een bedrijf echter wil, is winst maken. Daar moet je namelijk alleen maar belasting over betalen. Wat is dan wel het doel van een onderneming?

Een bedrijf is een ding, en kan daarom niets willen. Het gaat dus niet om wat het bedrijf wil, maar wat de bij een bedrijf betrokken mensen willen. Deze (groepen van) mensen worden aangeduid met de term stakeholders (belanghebbenden). Eigenaren en medewerkers zijn stakeholders. Daarnaast hebben ook klanten, leveranciers, partners en de overheid ook een belang bij de onderneming. Iedere groep heeft haar eigen doelstellingen, maar er is ook een algemeen belang: de gezondheid van het bedrijf.

Het doel van een onderneming is dus een samensmelting van de doelen van de stakeholders. Deze samensmelting cumuleert in de doelen van de eigenaren. De eigenaren hebben een ultiem belang bij het bedrijf. Zodra de resultaten van een bedrijf niet meer in lijn zijn met het belang van de eigenaren, zullen de eigenaren de bedrijfsactiviteiten staken. Als er geen bedrijf meer is er ook geen belang meer voor de andere stakeholders.

Het doel van de eigenaren is waardevermeerdering van het bedrijf. De waarde van een bedrijf is de optelling van de (contant gemaakte) verwachte toekomstige vrije kasstromen. En hier zit het uiteindelijke doel: het vergroten van de waarde van het bedrijf ten behoeve van de eigenaren. De waarde wordt vergoot door de toekomstige kasstromen te maximaliseren.

Het genereren van toekomstige geldstromen is dus het doel van een onderneming. Hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de belangen van andere stakeholders. Hun doelen staan misschien niet voorop, maar hun inbreng is wel cruciaal.

John Greijmans

 

« Older Entries
Newer Entries »