Posts Tagged ‘Quality Management’

mei 15th, 2013 · by John · Weblog NL

Resultaten verbeteren

De kwaliteitscirkel van Deming is ontworpen om kwaliteit te managen en doelstellingen te bereiken.De cirkel beschrijft vier activiteiten die op verbeteringen in alle organisaties van toepassing zijn. Het cyclische karakter garandeert dat de verbetering continu onder de aandacht is. Als je je doel hebt gehaald, ga je over tot de volgende verbetering. De vier activiteiten in de cirkel zijn:

 • PLAN: Stel je een concreet doel, en maak een plan om bepaalde activiteiten te verbeteren.
 • DO: Voer het plan uit.
 • CHECK: Meet de bereikte resultaten en toets die aan de doelstellingen.
 • ACT: Pas het plan, de doelstellingen of de acties aan, als de bereikte resultaten daartoe aanleiding geven.

Elke medewerker is met behulp van de PDCA methode in staat om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. De handelingen van de medewerker zijn een deelproces van een “hoger” proces, en management past PDCA toe op dat hogere niveau.

Ik moest aan de kwaliteitscirkel denken bij het lezen van een artikel van Juliette Vasterman in het NRC van 6 mei 2013. Een zwarte school in de Haagse Schilderswijk had dit jaar het predicaat excellent gekregen. Vasterman stelt en beantwoordt vervolgens de vraag: hoe krijgt de school dit voor elkaar? Ik vat hier haar antwoord samen aan de hand van het PDCA model.

 Plan & Do

De directie van de school volgt lezingen en workshops over management en leest boeken van onder andere Stephen Covey. Mede op basis daarvan zijn zestien uitgangspunten geformuleerd, ingelijst en aan de muur gehangen. Er staat onder meer: “Ieder persoon op de Van Ostadeschool gaat voor het hoogst haalbare vervolgonderwijs, ontwikkelt zich en jaagt zijn dromen na, heeft hoge verwachtingen van zichzelf en zijn omgeving”. Bij deze visie horen doelen. Bij die doelen horen weer activiteiten en die zijn vastgelegd in het Schooljaarplan.

Check & Act

Het is hard werken voor de leerkrachten: de inhoud van lessen aanpassen, doelen formuleren en plannen schrijven. In de groepsplannen staat bijvoorbeeld wat de leerkracht de sterke, gemiddelde en zwakkere leerlingen gaat bieden om de doelen te bereiken. De uitvoering van de doelen gaat niet zomaar. Teamleiders en procesmanagers controleren de uitkomst. En om de doelen te halen, is extra expertise en kennis nodig: de 43 leerkrachten krijgen regelmatig bijscholing.

Het resultaat wordt voortdurend beoordeeld en gemeten. In de lokalen hangen grafieken en staafdiagrammen waarop leerlingen kunnen zien of de beoogde klassendoelen zijn gehaald. Kinderen gaan elkaar daardoor helpen om zowel het gezamenlijke, als het daarvan afgeleide persoonlijke doel te bereiken.

Conclusie

De resultaten van de school zijn bovengemiddeld. De gemiddelde Citoscore is dit jaar 533,9. Landelijk is de score 534,7. De Van Ostadeschool zit daar dus 0,8 punten onder. Voor een zwarte school is dat een goede uitkomst. Zeker gezien het feit dat 62 procent van de ouders geen of alleen basisonderwijs heeft gevolgd. Het predikaat excellent is dus zeker verdiend!

Kwaliteitsmanagement en business excellence zoals beschreven in de managementboeken, blijkt dus ook op school haar vruchten af te werpen.

John Greijmans

mei 3rd, 2013 · by John · Weblog NL

Aristoteles (384 – 322) wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke klassieke filosofen in de westerse traditie. Hij had een brede interesse en zijn invloed is terug te vinden in vakgebieden als logica, literatuurstudie en biologie. Velen weten echter niet, dat hij ook een expert op het gebied van IT project management was. Beter gezegd hij zou het zijn geweest als IT al had bestaan in de klassieke oudheid.

Aristoteles heeft namelijk geschreven over verandering, over hoe iets kan ontstaan. En dat is zeer relevant voor projectleiders. Aristoteles ziet verandering als het overgaan van potentie (het vermogen om te veranderen) naar een bepaalde graad van volmaaktheid. Bij elke verandering kun je volgens hem vier vragen stellen: Wat is er veranderd? Hoe is dat tot stand gekomen? Wat heeft de verandering teweeggebracht? En, met welk doel heeft die verandering plaatsgevonden?

Om deze vragen te beantwoorden geeft Aristoteles vier “oorzaken”. Het voorbeeld van een beeldhouwer die een bronzen beeld van prinses Beatrix maakt, kan deze enigszins abstracte begrippen verduidelijken:

 • De materiële oorzaak is het brons, het materiaal waarvan het beeld wordt gemaakt.
 • De formele oorzaak is het idee van de beeldhouwer over hoe het beeld er uit moet gaan zien.
 • De bewegende oorzaak is de beeldhouwer, die zorgt dat het beeld er komt.
 • De finale oorzaak is het doel waarvoor het beeld is gemaakt: een herinnering aan het vorige staatshoofd.

Aristoteles zag de finale oorzaak als de belangrijkste. In de middeleeuwen die sterk schatplichtig aan Aristoteles waren, werd deze dan ook de oorzaak der oorzaken genoemd. Het concept van de vier oorzaken kunnen we zondermeer toepassen op IT projecten.

 • De materiële oorzaak is de hardware, software en andere componenten die moeten worden gecombineerd om tot een oplossing te komen.
 • De formele oorzaak is de architectuur, het ontwerp van de oplossing.
 • De bewegende oorzaak wordt gevormd door de activiteiten om de oplossing te bouwen.
 • Dat wat met de oplossing wat moet worden bereikt, de waarde die de oplossing gaat toevoegen vormt de finale oorzaak.

IT projectmedewerkers weten veel van hard- en software, ze kunnen heel goed een architectuur maken en zijn experts in het realiseren van een dergelijk ontwerp. Wat echter vaak wordt vergeten is zeker te stellen dat het doel wel wordt bereikt. Wordt er waarde gecreëerd met het realiseren van het systeem? Zonder waarde is de “oplossing” immers waardeloos.

Bij het samenstellen van het project team moet er daarom rekening mee worden gehouden, dan niet alleen de technische kennis voor wat betreft materiaal, ontwerp en ontwikkeling wordt meegenomen, maar dat er ook een sterke focus ligt op het bereiken van het doel. Dat doel is niet een systeem bouwen. Dat kunnen onze IT-collega’s wel. Het doel is de finale oorzaak, de waarde die het systeem gaat creëren voor de organisatie. En dat is geen IT-verantwoordelijkheid; dat is een business verantwoordelijkheid.

John Greijmans

 

 

 

 

maart 25th, 2013 · by John · Weblog EN

The ancient Greeks called it Aretè, often translated as virtue, but “reaching our highest potential” or excellence comes nearer to the original concept. Excellence is about superiority in a good way, having an unusual degree of good qualities. We can strive for excellence but we will never reach it, because there will always be another business trying to outdo us. The journey for excellence therefore never ends, and we must keep on looking for new ways to improve our organization.

The Wealth of Nations

Business excellence in the sense of improving the performance of an organization started with Adam Smith. In his “Wealth of Nations” (1776) Smith recognized how division of labor could increase output. In a society where production was dominated by handcrafted goods, one man would perform all the activities in the production process. Smith described how that work was divided into a set of simple tasks, performed by specialized workers.

Scientific Management

In the last decades of the 19th century, Frederick Taylor started the scientific management movement.  Taylor believed in transferring control from workers to management. He increased the distinction between mental (planning) and manual labor (executing). Detailed plans specifying the job, and how it was to be done, were to be formulated by management and communicated to the workers. Scientific management had a huge impact on mass production principles. Henry Ford significantly improved productivity by organizing processes differently. He for instance introduced the conveyor to organize an assembly line, and standardized methods and tools to decrease variation and cost.

Toyota Production System

World War II left Japan a poor country. Scarcity of resources and technology forced companies to focus on efficiency and customer requirements. The idea of continuous improvement was one of the most important innovations of this era. These new principles became part of the most successful business case of all times, the Toyota Production System. The objectives of TPS were:

 • To design a process capable of delivering required results smoothly without inconsistency.
 • To ensure processes are flexible without stress or overburden since this generates waste.
 • To address waste (anything that does not advance the process or everything that does not increase value).

Total Quality Management

The 1980s showed the birth of Total Quality Management. TQM was a management philosophy for continuously improving the quality of products and processes. Its basic principle was that meeting or exceeding customer requirements is the responsibility of everyone involved in the creation or consumption of products and services.

Six Sigma

Two decades later Six Sigma came into being. Six Sigma aimed for an error free business performance with a rigorous focus on meeting or exceeding customer requirements. Six Sigma included the tools and philosophies of TQM, but also led to improvements.

 • TQM failed where management did not participate and backed it up. Six Sigma required management involvement.
 • TQM did not require teams to work on projects and creating a culture of continuous improvement. Six Sigma did.
 • TQM never defined a methodology for its implementation. Six Sigma provides an improvement model known as DMAIC.

Six Sigma also had more advanced statistical tools than TQM. Incorporating these tools created opportunities for bigger and better improvements.

Lean

Lean had its roots in the Toyota Production System. The core idea was to maximize customer value by eliminating waste. Lean therefore meant creating more value with fewer resources. It changed the focus of management from optimizing separate technologies, assets and vertical departments, to optimizing the horizontal flow of products and services through value streams that flow across technologies, assets and departments to customers.

Lean Six Sigma

Lean focused on reducing waste by creating efficient processes. The focus of Six Sigma was on creating perfection in the output of these processes. As both systems were complementing each other, Lean and Six Sigma were combined into Lean Six Sigma (LSS). LSS incorporates all proven tools and philosophies and, because it is open to new and better methods, it helps us in our continuing strive for excellence.

John Greijmans

 

oktober 9th, 2012 · by John · Weblog EN

Some twenty-five years ago, in my first real job, I was confronted with quality management for the first and, I am happy to say, not for the last time. Mind you, we did not have ISO9000 yet, and not everyone was thinking in terms of quality at that point in time. Today, quality is a concept often used in business and management. Nevertheless I would like to share my ideas as to what quality stands for, and how we can achieve it.

Quality: Meet Expectations

Quality can be defined as meeting requirements or being fit for the purpose. Quality management is often associated with meeting customers’ requirements, but it has a broader meaning. There are also other stakeholders in and around the organization, and all of them have requirements. Employees might for example want to work in a safe and healthy environment, and society does want the organization to reduce its carbon footprint.

Total Quality Management (TQM) integrates the processes for achieving these requirements into a holistic system for continuously improving the quality of products and processes. In other words, TQM requires the involvement of management, staff, suppliers and customers, in order to meet or exceed expectations of the relevant stakeholders.

Apart from systems like ISO and OHSAS, which basically are certificates showing that the organization can deliver the specific requirements, I have used two methodologies to implement and practice continuous improvement: EFQM and Lean Six Sigma.

EFQM: Enable the Results

The EFQM model helps organizations in meeting stakeholder requirements. The model has organizations measuring where they are on the path to excellence; that is continuously meeting and exceeding requirements. It helps organizations understand the gap between excellence and actual performance, and it stimulates them to find the solution needed to bridge that gap.

The EFQM model actually is a simple cause-and-effect diagram. There are five Enablers (leadership, strategy, people, partnerships and processes) and four Result areas (customer, people, society and business results). The enablers cover what an organization does, the results what an organization achieves. To improve results, the organization must improve the performance of the enablers. Quality management is as simple as that.

Lean Six Sigma: Eliminate the Waste

Lean is focused on eliminating seven kinds of waste: defects, overproduction, transportation, waiting, inventory, motion and over-processing. As waste is not needed to achieve a stakeholder requirement, it should be eliminated in order to achieve quality. For the same reason, Six Sigma focusses on reducing waste in the production of goods and services to a rate of 3.4 defects per million opportunities (DPMO).

The combination of Lean and Six Sigma is called Lean Six Sigma (LSS). It uses a project methodology named DMAIC, which stands for the project phases: define, measure, analyze, implement and control. DMAIC also contains a toolkit with methods to attack and improve situations where quality is not delivered. The tool I like most is 5WHY: by asking five times why something has happened, you will arrive at the root cause of the non-conformance.

Achieve Excellence through EFQM and Lean Six Sigma

So what methodology should we use to achieve excellence: EFQM or LSS? As you might have guessed, this is not an either/or question, you have to use them both! By focusing on results, EFQM will guide you to set the objectives you want to achieve. The enablers will point out where and what you should improve in order to meet these objectives. Lean Six Sigma provides a methodology and a toolkit to achieve the improvement. When you have realized the objective, you set yourself a new and challenging target, and you are effectively improving continuously.

John Greijmans

 

Newer Entries »